AH Recruitment

Bouw & Civiel

Algemene voorwaarden AH Recruitment

 1. Artikel 1: Definities
 2. Artikel 2: Non-discriminatie en geheimhouding
 3. Artikel 3: Toepasselijkheid
 4. Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht
 5. Artikel 5: Looptijd en beŽindiging
 6. Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
 7. Artikel 7: Arbeidsduur
 8. Artikel 8: Regie opdrachtgever
 9. Artikel 9: Veiligheid en arbeidsomstandigheden
 10. Artikel 10: Aansprakelijkheid Opdrachtgever
 11. Artikel 11: Aansprakelijkheid AH Recruitment
 12. Artikel 12: Honorarium
 13. Artikel 13: Wijze van facturering en betaling
 14. Artikel 14: Rechtstreeks arbeidsverhouding/benaderen personeel
 15. Artikel 15: Geheimhouding/Intellectuele en industriŽle eigendommen
 16. Artikel 16: Auto

Artikel 1: Definities

1. AH Recruitment: AH Recruitment v.o.f.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie door AH Recruitment de opdracht wordt aangegaan.

3. Opdracht: De overeenkomst tussen een opdrachtgever en AH Recruitment op grond waarvan AH Recruitment diensten verleent aan opdrachtgever.

4. Diensten: Alle door AH Recruitment voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werving&selectie, headhunting, executive search-werkzaamheden, detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie en ondersteuning.

5. Werving&Selectie: De opdracht voor selectie en introductie van een kandidaat voor directe of indirecte (overname na een afgesproken periode) indiensttreding bij de opdrachtgever, al dan niet via derde en/of bij een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming.

6. Detachering: een kandidaat van AH Recruitment, in te zetten bij opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. Dit om te voorzien in de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten.

7. Kandidaat: Degene die betrokken wordt in de diensten van AH Recruitment ten behoeve van de opdrachtgever.

8. Opdrachtbevestiging: De door AH Recruitment te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief of fee alsmede de duur van de opdracht en betalingswijze is opgenomen.

9. Honorarium: De door de opdrachtgever aan AH Recruitment verschuldigde financiŽle vergoeding in verband met de opdracht in de vorm van een fee (bij werving&selectie) of uurtarief (bij detachering).

Top

Artikel 2: Non-discriminatie en geheimhouding

1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie en/of detachering van AH Recruitment, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reŽle functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

2. AH Recruitment zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is geheimhouden. AH Recruitment zal geen informatie verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

Top

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met AH Recruitment.

2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voorzover, deze schriftelijk door AH Recruitment zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat AH Recruitment onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van AH Recruitment niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

4. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan Nederlands recht.

5. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Nederland.

Top

Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht

1. Alle door AH Recruitment verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij AH Recruitment, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden AH Recruitment slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat AH Recruitment deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat AH Recruitment feitelijk begint met de uitvoering. AH Recruitment is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan AH Recruitment heeft geretourneerd.

Top

Artikel 5: Looptijd en beŽindiging

AH Recruitment is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door AH Recruitment geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. AH Recruitment aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door AH Recruitment is aangedragen.

Top

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

1. AH Recruitment staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures. AH Recruitment is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.

2. De definitieve keuze van de kandidaat in het kader van de opdracht en de verantwoordelijk van deze keuze ligt bij de opdrachtgever. AH Recruitment behoudt zich het recht voor ten allen tijden de reeds voorgedragen kandidaat terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde kandidaat.

3. Zowel AH Recruitment, als kandidaat, als opdrachtgever hebben het recht bij gedurende de eerste door de kandidaat werkzame kalendermaand bij opdrachtgever (de proefperiode) met onmiddellijke ingang de opdracht te beŽindigen. Opzegging door opdrachtgever is uitsluitend van toepassing op de kandidaat die voor de eerste keer bij opdrachtgever werkzaam is.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Recruitment de kandidaat andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen. Ook is het doorlenen van de kandidaat zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

5. AH Recruitment schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet Ė of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn Ė leiden tot de daadwerkelijke inzet van de kandidaat.

6. AH Recruitment is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een kandidaat die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever onverwijld en binnen 10 werkdagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij AH Recruitment indient en daarbij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van AH Recruitment bij de selectie.

7. Bij arbeidsongeschiktheid van een kandidaat is AH Recruitment niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. AH Recruitment schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien AH Recruitment niet op de wijze en in de omvang als bij de opdracht overeengekomen vervanging bij de opdrachtgever kan inzetten.

8. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6.75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat , is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan AH Recruitment het tarief te voldoen of de gebruikelijke uren.

Top

Artikel 7: Arbeidsduur

1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de kandidaat voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.

2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe AH Recruitment voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen en onmiddellijk na bekendmaking AH Recruitment te informeren over alle soorten omstandigheden (bijvoorbeeld bedrijfsstaking, vorst) waardoor kandidaat zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren. Bij gebreke hierover is opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van AH Recruitment, die daarvan (in)direct het gevolg is.

3. Het tijdstip en duur van de vakantie van de kandidaat wordt na overleg met opdrachtgever binden door AH Recruitment vastgesteld.

Top

Artikel 8: Regie opdrachtgever

1. De kandidaat verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kandidaat als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart AH Recruitment ter zake aanspraken van de kandidaat en/of derden.

Top

Artikel 9: Veiligheid en arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgevers is jegens de kandidaat en AH Recruitment verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De opdrachtgever is gehouden om aan de kandidaat en aan AH Recruitment tijdig, in ieder geval 1 werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de functie en werkplek van de kandidaat relevante risicoís en aandachtpunten.

3. Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. De opdrachtgever informeert AH Recruitment zo spoedig mogelijk over het ongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Top

Artikel 10: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. De opdrachtgever zal aan de kandidaat vergoeden- en AH Recruitment vrijwaren tegen Ė alle schade en kosten die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of AH Recruitment daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (Arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het BW. De opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gedaan.

2. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan AH Recruitment van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient AH Recruitment zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat AH Recruitment eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

3. De opdrachtgever vrijwaart AH Recruitment voor elke aansprakelijkheid van AH Recruitment als werkgever van de kandidaat terzake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

Top

Artikel 11: Aansprakelijkheid AH Recruitment

1. AH Recruitment is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover AH Recruitment deze verplichting niet nakomt, is AH Recruitment, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AH Recruitment.

2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van AH Recruitment is beperkt tot het door AH Recruitment aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht. Aansprakelijkheid van AH Recruitment voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

3. AH Recruitment is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de kandidaat. AH Recruitment is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een kandidaat is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Top

Artikel 12: Honorarium

1. De fee bij directe indiensttreding (werving&selectie) bedraagt 25% van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband) dat de kandidaat bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met indien van toepassing vaste 13e maand of winstverdeling.

2. Alle eventuele (on)kosten die AH Recruitment maakt conform de opdrachtbevestiging zullen bij de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. Hieronder zijn in ieder geval begrepen Ė maar niet beperkt tot Ė de kosten van het adverteren en het plaatsen van de vacature op internet.

3. Afwijkende bedingingen of percentages zijn slechts geldig indien deze zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging en door AH Recruitment zijn aanvaard.

4. De opdrachtgever is de overeengekomen fee aan AH Recruitment ten minste verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/of wel voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. Indien de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding binnen ťťn jaar na het aangaan van die arbeidsverhouding door de opdrachtgever wordt beŽindigd op grond van een dringende reden als bedoeld in 7:677 lid 1 BW, zal AH Recruitment op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever de opdracht tegen de reeds overeengekomen voorwaarden wederom uitvoeren. Hetgeen in de vorige volzin is opgenomen is ook van toepassing indien de arbeidsverhouding gedurende de proeftijd wordt beŽindigd, ongeacht de reden hiervan en ongeacht op wiens initiatief de arbeidsverhouding eindigt.

5. Het honorarium bij detachering wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgesteld in de opdrachtbevestiging.

6. Opdrachtgever is het honorarium bij detachering verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de kandidaat niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de kandidaat.

7. Indien een kandidaat per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform opdrachtbevestiging.

8. In geval van verhoging van de loonkosten van de kandidaat als gevolg van een overheidsmaatregel en/of ander bindend voorschrift en/of als gevolg van een wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is AH Recruitment gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

9. Een aanpassing van het honorarium wordt door AH Recruitment zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt.

Top

Artikel 13: Wijze van facturering en betaling

1. Bij werving&selectie factureert AH Recruitment het honorarium 14 dagen voor de startdatum van de kandidaat bij opdrachtgever.

2. AH Recruitment factureert op basis van de door de kandidaat opgestelde urenstaten die opdrachtgever verbinden, tenzij opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.

3. Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de kandidaat voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een- naar zijn mening correct ingevulde Ė urenstaat aan AH Recruitment heeft verstrekt, is AH Recruitment bevoegd zelf het aantal door de kandidaat gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.

4. Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdrachtbevestiging opgenomen vaste bedragen.

5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening. Betalingen aan en/of het verstrekken van voorschotten aan een kandidaat zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan AH Recruitment niet bevrijdend is betaald. Afwijkende bedingingen zijn slechts geldig indien deze zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging en door AH Recruitment zijn aanvaard

6. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

7. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat AH Recruitment tot enige ingebrekestelling verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

8. Indien AH Recruitment overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden AH Recruitment alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die AH Recruitment maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. AH Recruitment heeft de keuze de kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of forfaitair te bepalen op 15%.

9. Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 werkdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk zijn ingediend. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

10. Indien opdrachtgever in gebreke is zijn de verplichtingen van AH Recruitment tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort.

Top

Artikel 14: Rechtstreeks arbeidsverhouding/benaderen personeel

1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Recruitment, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan het gaan met de kandidaat.

2. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen gedurende een periode van 12 maanden nadat een kandidaat door AH Recruitment aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de kandidaat.

3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan AH Recruitment verschuldigde onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 20.000 euro.

4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

5. AH Recruitment zal zich gedurende de looptijd van de opdracht en gedurende ťťn jaar na het eindigen daarvan ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van die werknemer(s) of opdrachtgever zelf uitgaat en AH Recruitment hiervan een schriftelijke bevestiging van de werknemer(s) in haar bezit heeft.

Top

Artikel 15: Geheimhouding/Intellectuele en industriŽle eigendommen

1. AH Recruitment en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

2. AH Recruitment zal de kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. AH Recruitment is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een kandidaat deze verplichting heeft geschonden.

3. AH Recruitment zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriŽle eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de kandidaat in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Indien AH Recruitment in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de kandidaat, wordt opdrachtgever van rechtswege een gelijke vergoeding verschuldigd aan AH Recruitment.

Top

Artikel 16: Auto

1. Indien door opdrachtgever aan kandidaat een auto ter beschikking wordt gesteld, overlegt de opdrachtgever aan AH Recruitment onverwijld alle voor een correctie salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin- en einddatum, model en cataloguswaarde. Opdrachtgever is jegens AH Recruitment aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onjuist verstrekte gegevens. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijke verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade.

Top

Hosting door DigitaalWerk PC-reparaties
Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer